Management Performant

Postat în Oferta de studii master
Informații GeneralePREZENTAREADMITERE CURRICULUMECHIPA OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂALUMNIBroșura
 • limba de predare: română
 • domeniul de studiu: management
 • forma de învățământ: zi-buget, zi-taxă
 • durata studiilor: 4 semestre
 • numărul de credite necesare pentru obținerea diplomei de master: 120 de credite
 • număr de locuri bugetate: 19
 • număr de locuri cu taxă: 11
 • taxa de școlarizare: 3000 ron/an, plătibili în patru (4) tranșe. Studenții care achită integral taxa, la confirmarea locului, beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei anuale.
 • numele si datele de contact ale coordonatorului specializării: Conf. univ. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA, e-mail: nicoleta.paina@ubbcluj.ro
 • compatibilitatea cu alte programe masterale din alte țări:  The York Management School (MA in Management), Wake Forest University School of Business (MA in Management), University of Redlands (MA in Management), Webster University (MA in Management and Leadership

Misiunea și obiectivele programului

Misiunea programului de master Management performant este de a pregăti profesioniști în domeniul managementului organizațional, în vederea obținerii de performanță în companii internaţionale (iniţial pe o poziţie de debutant dar cu perspective de a ocupa poziţii de manager de echipă/team leader, respectiv manager de departament/serviciu etc.), în companii mici şi mijlocii (pe poziţii de manager de echipă/team leader, respectiv manager de nivel mediu cu perspective de a ocupa poziţii de manager de organizaţie), precum și în propria firmă.

Obiective

Dezvoltarea bazei teoretice asimilată în timpul anilor de studiu din facultate, precum și dobândirea abilităţilor practice de management folosind jocul de rol, exerciţiul aplicat, studiul de caz etc.

Partea aplicată a acestui masterat, susţinută în cadrul orelor de seminarii, respectiv cu ajutorul profesioniștilor invitați (team lideri în multinaționale, manageri de companii, antreprenori etc.) este consolidată de programul de internship obligatoriu, în cadrul căruia studenţii sunt implicaţi activ în activităţile presupuse de procesul de management al organizaţiei în cauză.

Metodologia de predare de la acest masterat este adecvată noilor cerinţe educaţionale de centrare pe studenţi şi desfăşurare a unui proces didactic interactiv, precum şi exigenţelor actuale de pe piaţa muncii (autonomie la locul de muncă, performanță, implicare, creativitate etc.).

 

Competențe dobândite

Absolvenții Masteratului Management performant dobândesc o serie de competențe:

 • interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale;
 • capacitatea de a realiza analiza și diagnosticul procesului de management al diferitelor organizații;
 • capacitatea de a concepe/oferi soluții în vederea atingerii obiectivelor de management ale organizațiilor;
 • capacitatea de elaborare și implementare de strategii și politici ale organizației în funcție de nevoile acesteia;
 • competențe  soft: gândire critică, învățare reflexivă, comunicare, relaționare interpersonală și gestionare a conflictelor, toleranță, empatie, sensibilitate interculturală;

Avantajele oferite de acest program de master

Masteranzii Programului Management performant beneficiază de:

 • burse ERASMUS la una din cele 58 de universități partenere;
 • programe de internship oferite de diferite companii de succes (în ultimii 4 ani, masteranzii au fost vizați de către Fortech, Aegon România, BCR Sucursala Județeană Cluj etc.);
 • posibilitate de participare în proiecte cu finanțare europeană (POS DRU / PO CU);
 • 5 săptămâni de internship la companii de renume din mediul privat;

 Potențialii beneficiari ai acestui program de master

Programul de master Management performant se adresează celor care:

 • doresc să își lărgească baza de cunoștințe din domeniul managementului și al economiei
 • urmăresc să își dezvolte abilitățile practice de management, ca de exemplu:
– înțelegerea contextului în care funcționează organizațiile;
– interpretarea situaţiilor şi proceselor organizaţionale;
– capacitatea de a realiza analiza şi diagnosticul procesului de management al diferitelor organizaţii;
– capacitatea de a concepe/oferi soluţii în vederea atingerii obiectivelor de management ale organizaţiilor;
– capacitatea de a elabora şi implementa strategii şi politici ale organizaţiei în funcţie de nevoile acesteia;
 • Alte competenţe: identificarea și alocarea resurselor, lucrul cu ceilalți, munca în echipă, dobândirea și utilizarea informațiilor, înțelegerea relațiilor complexe, gândirea critică, comunicarea etc.

Internship / Practică

 • In cadrul semestrului al II-lea de master, studenții vor participa la un program aplicativ de training (internship) negociat în prealabil de către supervizorul de practică (care este cadrul didactic al facultății) cu instituțiile de profil (organizații private și publice) partenere, conform programului de studii.
 • Programul aplicativ de training se va realiza modular pe o perioadă de 5 săptămâni.
 • Studentul masterand va beneficia de un tutore de practică, din cadrul firmei unde își va realiza programul aplicativ de training. Supervizorul de practică va urmări activitatea studenților, prin vizite de monitorizare și va evalua rezultatele acestui internship, prin conținutul porfoliului de practică respectiv prin colocviul susținut de masteranzi.

Diplome și calificări dobândite de absolvenți

Absolvenţii acestui program de master primesc o Diplomă de master, emisă de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România.

Această Diplomă poate fi completată de un certificat de formare profesională ca Manager de proiect (cod COR 242101), acreditat ANC (CNPFA).

Criterii generale:

Modul de desfăşurare a admiterii: Interviu de carieră, cu o pondere de 100% din nota finală.
Interviul de carieră

 • auto-prezentarea candidatului, pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaţie;
 • experienţa directă şi colaterală (educaţională şi/sau practică) relevantă pentru domeniul management;
 • nivelul de cunoştinţe profesionale, economice şi de management;
 • contribuţia masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung;
 • interesul real al candidatului pentru acest masterat, disponibilitatea de a participa la ore, de a se implica în activităţile specifice masteratului (joc de rol, exerciţiu aplicat, studiu de caz, muncă în echipă, proiecte individuale şi de grup, dezbateri etc.);
 • capacitatea de a răspunde la situaţii neprevăzute şi de a oferi soluţii unor probleme de tip managerial şi economic.

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Disciplinele din Planul de invățământ al acestui masterat (promoția 2017-2019) contribuie la pregătirea profesională a masteranzilor, după cum urmează:

 

Competențe manageriale

 • Economie managerială
 • Comportament organizațional
 • Strategii IT
 • Team leadership. Dezvoltarea abilităților manageriale
 • Etică organizațională
 • Comunicare managerială
 • Modele de bune practici

Competențe antreprenoriale

 • Finanțe antreprenoriale
 • Contabilitate managerială aplicată
 • Planuri de afaceri
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training

 

Cadrul economic și social al firmelor

 • UE în economia globală
 • Analiza și evaluarea politicilor publice
 • Analiza pieței muncii
 • Fundamentele juridice ale pieței unice

 

Competențe complementare

 • Managementul ciclului de proiect
 • Cariere în instituții europene

 

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.

Disciplinele din Planul de invățământ al masteratului Management performant sunt susținute de un colectiv de cadre didactice bine pregătite, având experiență vastă în domeniul predat și respectiv o rețea de colaboratori din mediul public și privat.

 

Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN Decanul Facultății de Studii Europene, Manager de proiect, Expert proiecte educaționale și de cercetare, proiecte Erasmus Plus
Conf. univ. dr. Alina ANDREICA Expert IT, rețele și proiecte TIC
Conf. univ. dr. Georgiana CICEO Prodecan, Facultatea de Studii Europene, Expert politici europene
Conf. univ. dr. Florin DUMA Expert planuri de afaceri și finanțe publice, Expert monitorizare proiecte
Conf. univ. dr. Mircea MANIU Prodecan, Facultatea de Studii Europene, Expert economie europeană, economie managerială, comunicare managerială
Conf. univ. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA Director Departament Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene; Expert management organizațional, comportament organizațional
Conf. univ. dr. Adrian CORPĂDEAN Prodecan, Facultatea de Studii Europene, Manager de proiect, Director Centrul de Proiecte al FSE
Lector univ. dr. Monica BURCĂ-VOICU Expert economie mondială, comunicare managerială
Lect. univ. dr. Horațiu DAN Expert proiecte ale societății civile, proiecte culturale, relația cu mediul de afaceri
Lector univ. dr. Romana CRAMARENCO Expert piața muncii, proiecte europene
Lect. univ. dr. Paula MUREȘAN Expert implementare proiecte, bune practici la locul de muncă
Lect. univ. dr. Mihaela OPRESCU Expert legislația proiectelor europene
Lect. univ. dr. Monica POP Expert contabil, audit, evaluare proiecte

 

Perspective la angajare

Absolvenții acestui program de master sunt pregătiți pentru:

 •   a se angaja în companii internaționale (inițial pe o poziție de debutant dar cu perspective de a ocupa poziții de manager de echipă/team lider respectiv manager de departament/serviciu etc.);
 •   a se angaja în companii mici și mijlocii (pe poziții de manager de echipă/team leader respectiv manager de nivel mediu cu perspective de a ocupa poziții de manager de organizație)
 •   pentru a-și înființa și conduce propria firmă.

oana

Îmi place stilul unor profesori de a preda, care de multe ori se bazează pe partea practică mai mult decât pe partea teoretică și acest lucru mă ajută foarte mult în dezvoltarea mea profesională.

Îmi plac materiile din programa școlară, ca de exemplu Comportament organizațional, Planuri de afaceri, Strategii IT etc.. Punctele forte ale masteratului sunt seminariile interactive, o bună comunicare cu profesorii, munca în echipe, partea practică la o serie de materii, care ne ajută foarte mult în câmpul muncii, orarul masteratului (care ne permite să și lucrăm).

Pitarca Oana, Master Management performant, promoția 2014-2016

 

Alexandra LuncasuAnii de studiu petrecuți in cadrul acestei facultăți au fost un sprijin in dezvoltarea mea profesională și personală. Acest master mi-a oferit oportunitatea de a pune în practică noțiunile teoretice în domeniul managementului și mi-a deschis noi orizonturi spre domenii conexe, cum ar fi antreprenoriatul.

Alexandra Luncașu, Absolvent Management Performant, promoția 2014-2016

 

Arpad_KomaromiUnul din cele mai atractive aspecte legate de masteratul de Management Performant este modul în care acesta îmbină cunoștințele teoretice cu aspectele practice; iar în ziua de azi, acest lucru poate reprezenta un mare plus pentru un tânăr absolvent care dorește să se plaseze pe piața forței de muncă.
Este important de menționat și faptul că profesorii adoptă un stil de predare orientat către student, care pune accent pe dezvoltarea competențelor nefiind neglijată consolidarea și crearea unei baze teoretice solide puternic ancorată în nevoile actuale ale pieței. Oferind o viziune inderdisciplinară, acest masterat reprezintă o oportunitate deosebită de dezvoltare atât profesională cât și personală  pentru cei care doresc să urmeze calea antreprenoriatului cât și pentru cei care doresc să activeze într-o companie internațională cu perspective de a ocupa poziții manageriale.

Arpad Komaromi, Absolvent Management Performant, promoția 2013-2015, Business Analyst – Bombardier Transportation

Stefania Iusan‘Masteratul pe care l-am urmat mi-a deschis noi oportunități de afirmare la locul de muncă. În special, programa axată pe partea practică și abordarea temelor de actualitate. Același lucru pot spune și despre cursurile și seminariile interactive susținute de profesori cu o experiență vastă, dar și cu nenumărate calități umane, dedicați profesiei pe care o reprezintă cu cinste. Cunoștințele dobândite în urma anilor de studiu ne recomandă pentru ocuparea unui post de manager sau de ce nu, pentru deschiderea propriei noastre afaceri. Din aceste considerente, recomand tuturor celor interesați să urmeze cursurile acestui masterat. Este o șansă imensă pentru toți cei care doresc să exceleze profesional.

Ștefania Iușan, Absolvent Management Performant, promoția 2012-2014


evenimente