Examen Licență

Începând cu sesiunea iulie 2024, este obligatoriu ca studenții să încarce și să verifice în platforma Turnitin lucrarea de licență. Raportul de similitudine obținut nu trebuie să fie mai mare de 20 % și acesta se va calcula exclusiv prin raportare la materialul corect citat și nu include refolosirea de materiale din publicații anterioare ale candidatului și bibliografia.
Studenții se vor înscrie în platforma Turnitin cu ajutorul ID-ului de clasă și a cheii de înrolare din tabelul de mai jos:

 Specializare Class ID Class enrollment key
Management 43336437 FSE-MG
RISE EN 43336388 FSE-RISE-EN
RISE ID 43336677 FSE-RISE-ID
DA 43333764 FSE-DA
RISE GE 43333729 FSE-RISE-GE
RISE RO 43333595 FSE-RISE-RO
Administrație Europeană 43336743 FSE-AE

Studenții își vor crea contul de Turnitin de la următorul link: : Link creare cont student Turnitin 
Tutorialul pentru crearea contului și verificarea lucrarii de licență este disponibil la urmatorul link: Tutorial Turnitin

Verificarea lucrării în platforma Turnitin este disponibilă începând cu data de 3 Aprilie 2024.
Lucrările se pot încărca în platforma Turnitin de maxim 3 ori în 24 de ore (După trei încercări, va trebui să așteptați 24 de ore înainte de a putea fi generat un nou Raport de similitudine.). Se pot face verificări și pe capitole.
Este obligatoriu ca la înscrierea la examenul de licență, studentul să se asigure că a verificat varianta finală a lucrării în platforma Turnitin (aprobată de coordonator). Raportul final de similitudine al lucrării se va descărca de către student din platforma Turnitin, se va comunica pe mail coordonatorului lucrării și se va încărca în dosarul de înscriere la examenul de licență.

CalendarCoşuri discipline Procedură de înscriere FormulareRegulamenteContestații

Calendar pentru derularea examenului de licență pentru anul universitar 2023/2024

Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență la Secretariat 2 octombrie 2023 – 25 februarie 2024
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență pe site-ul FSE noiembrie 2023
Depunere proiect de cercetare /plan al lucrării de licență, precum și capitolele lucrării de licență. cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare în Consiliul FSE a coșurilor de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență decembrie 2023
Încărcare site FSE cu tematica și bibliografia pentru proba  scrisă a examenului de licență ianuarie 2024
Predarea lucrării de licență coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2024 20 mai 2024
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2024
Înscriere studenți la examenul de licență, sesiunea iulie 2024 18-23 iunie 2024
Proba scrisă a examenului de licență (discipline fundamentale), sesiunea iulie 2024 ( toate specializările) 1  iulie  2024
Proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie 2024:

Specializările: Relații internaționale şi studii europene (în limba română), forma de învăţământ cu frecvență și ID;


3 iulie  2024
Proba orală a examenului de licență, sesiunea iulie 2024:

Specializările: Relații internaționale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană); Administrație europeană, Management, Diplomație în afaceri.


4 iulie  2024
Predarea lucrării de licență coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2024 15 iulie 2024
Formulare observații finale din partea coordonatorului 22 iulie 2024
Înscriere studenți la examenul de licență, sesiunea septembrie 2024 21-23 august 2024
Proba scrisă a examenului de licență (discipline fundamentale și de specialitate), sesiunea septembrie 2024 2-8 septembrie 2024
Proba orală a examenului de licență, sesiunea septembrie 2024 2-8 septembrie 2024

Coșuri de discipline pentru sesiunile de licență iulie/septembrie ale anului universitar 2023/2024

SPECIALIZAREA RISE RO

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE EN

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA RISE GE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

SPECIALIZAREA AE

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA MANAGEMENT

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE

SPECIALIZAREA DIPLOMAȚIE ÎN AFACERI

COŞ 1 – DISCIPLINE FUNDAMENTALE (deopotrivă RI şi SE)

COŞ 2 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE RI

COŞ 3 – DISCIPLINE DE SPECIALITATE SE

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licență în sesiunea iulie 2024

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iulie 2024.

 

A. Calendar de desfășurare:

Studenții trebuie să respecte calendarul de la adresa: https://euro.ubbcluj.ro/examen-licenta/ , pentru activitățile premergătoare susținerii examenului de licență.

 

B. Înscrierea la examenul de licență:

Înscrierea la examenul de licență se va face exclusiv ONLINE prin încărcarea pe platforma Elearning (http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ )  (https://cursuri.elearning.ubbcluj.ro/ pentru studenții ID) a următoarelor:

 • dosarul cu documentele de înscriere la examen;
 • lucrarea de licență;
 • raportul  de similitudine a lucrării  generat în urma verificării variantei finale a lucrării de licență aprobată de coordonator.

Cuantumul maxim de similitudine acceptat nu poate depăși 20% și acesta se va calcula exclusiv prin raportare la materialul corect citat și nu include refolosirea de materiale din publicații anterioare ale candidatului și bibliografia.

În vederea înscrierii la examen, studentul trebuie, de asemenea, să completeze pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ FORMULARUL cu disciplinele de licenţă alese din coșurile de disciplină (1 disciplină/coș) și FORMULARUL cu titlul lucrării de licență (realizată în limba de predare a specializării sau într-o limbă de mare circulație-engleză, franceză, italiană) şi numele coordonatorului acesteia.

Atenție: Dosarul cu documentele de înscriere, lucrarea de licență și formularele cu disciplinele de licență alese, cu titlul lucrării și numele coordonatorului TREBUIE încărcate pe platforma Elearning  http://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning/ în perioada 18-23 iunie 2024. În data de 23 iunie 2024, pot fi încărcate documente, inclusiv lucrarea de licență, până la ora 16.00.

C. Dosarul cu documentele de înscriere la examen:

Pentru înscrierea la examenul de licență, studentul trebuie să încarce în format scanat (PDF), pe Platforma elearning, https://sites.euro.ubbcluj.ro/elearning, documentele prevăzute mai jos:

 • Cerere tip înscriere, semnată (Model – Licență fișă înscriere examen finalizare studii)
 • Declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrării, semnată (Anexa 4)
 • Cartea de identitate
 • Dovada achitării taxei de înscriere (Taxa este doar pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2021 și anterioare 2021 și este de 1000 RON)
 • Atestat de competenţă lingvistică–(obţinut la unul din centrele Universităţii Babeş-Bolyai). (Studenţii care au absolvit un program într-o altă limbă decât cea a liniilor de studii română, maghiară sau germană nu au nevoie de certificat de competenţă lingvistică)
 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) **
 • Diploma de bacalaureat
 • Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă din liceu)
 • 2 poze mărimea ¾ tip buletin – ce trebuie aduse la secretariatul facultății până la data susținerii Probei II – prezentarea și susținerea lucrării de licență. Pozele trebuie puse intr-un plic pe care sa scrie numele si specializarea studentului.

Pentru absolvenţii cetăţeni români cu bacalaureat în alte state se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor
 • Actul de studii şi anexele respectivului act

Pentru absolvenţii admişi pe baza atestatului/adeverinței de echivalare a studiilor, scrisorilor de acceptare, a ordinului ministrului etc. se vor încărca și următoarele documente:

 • Atestatul/adeverința de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, etc.
 • Actul de studii şi anexele respectivului act
 • Certificat naştere (Traducerea autorizată a certificatului de naştere, în cazul absolvenţilor străini)
 • Paşaportul, în cazul absolvenţilor străini

 

NOTĂ 1:

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate pentru: Diploma de bacalaureat, Anexa la diploma de bacalaureat (foaia matricolă), sau alte acte de studii care se găsesc în original în dosarele personale ale studenților, în vederea încărcării documentelor pe platformă.

-Secretariatul va trimite studenților copiile scanate ale Atestatului/certificatului de competență lingvistică, în cazul in care acesta se găsește la facultate.

NOTA 2:

Se pot prezenta la examenul de licență DOAR studenții care  au acordul cadrului didactic coordonator pentru susținerea lucrării.

 

D. Probele de concurs

I. Proba IEvaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate se va desfăşura în data de 1 iulie 2024 pentru toate specializările.

II. Proba II Prezentarea și susținerea lucrării de licență. 

 • 3  iulie 2024, Specializările: Relații internaționale şi studii europene (în limba română), forma de învăţământ cu frecvență și ID;
 • 4 iulie 2024, Specializările: Relații internaționale şi studii europene (în limba engleză), Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană); Administrație europeană, Management, Diplomație în afaceri.

 

NOTĂ:
Ambele probe de examen se vor desfășura față în față în sălile Facultății de Studii Europene. Prezența la proba II nu este condiționată de promovarea probei I, însă este necesară prezentarea la aceasta din urmă.

 

Pentru documentul notat cu ** Absolvenţii care în timpul studiilor au depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui vor încărca şi următoarele documente: a) cererea aprobată de conducerea instituţiei; b. documentele din care rezultă numele nou – în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere; c) declaraţia studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

OBSERVAȚIE: Pentru orice problemă tehnică legată de logarea pe platformă, vă rugăm să vă adresați inginerului de sistem la adresa: alexandru.burca@ubbcluj.ro

 


 

ANUNŢ CONTESTAŢII PENTRU PROBA 1- EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Contestațiile pot fi formulate în termen de 24 de ore de la data afisării rezultatelor pe site , pe adresa de e-mail iulia.crisan@ubbcluj.ro.

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU SUSŢINUT PROBA 2 –  PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ:

Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

 

Conform Art.25 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master – completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 142 din 12.12.2022 Rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

 

evenimente