Prezentare documente Admitere 2023

Dosarul cu documente va fi prezentat în format fizic până la data de 25 august în cazul studenților declarați admiși în sesiunea iulie 2023, respectiv 25 septembrie în cazul studenților declarați admiși în sesiunea septembrie 2023.

Ulterior confirmării locului, candidatul depune la secretariatul facultății un dosar cu următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu, ambele în original; În cazul candidaților admiși pe locurile bugetate, diploma de bacalaureat și foaia matricolă vor fi păstrate, în original, de către facultate, pe toată durata în care aceștia beneficiază de un loc bugetat. În cazul studenților în regim cu taxă, diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original, se pot restitui după ce au fost prezentate la facultate în format fizic, urmând ca la dosar să rămână o copie a acestor documente, certificată cu originalul de către persoanele desemnate de către conducerea FSE.
 • Pentru studenții în regim cu taxă, diploma de bacalaureat și foaia matricolă pot fi depuse și în copii legalizate, situație în care nu este necesară prezentarea originalului acestor documente.
 • atestatul/adeverința CNRED de echivalare a diplomei de bacalaureat;
 • certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • adeverință medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • contractul de studii universitare;
 • diploma care atestă obținerea, în perioada studiilor liceale, de distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale și internaționale, concursurile naționale sau internaționale, recunoscute de ministerul de resort sau medalia de aur la olimpiadele/concursurile școlare naționale. ( doar în cazul candidaților care au candidat ca olimpici)
 • adeverință din care să rezulte: calitatea de student/licențiat; anii universitari în care candidatul a beneficiat de finanțare de la buget/taxă (pentru candidatul care urmează/a urmat o a doua specializare de licență); dacă este cazul, mențiunea că originalul diplomei de bacalaureat se află la prima facultate;
 • carte de identitate sau pașaport, dacă este cazul;
 • recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată), care atestă apartenența candidaților la această etnie (pentru candidații declarați admiși pe locurile speciale alocate în acest sens).
 • documente justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate persoanelor care provin din sistemul de protecție socială : adeverințe emise de DGASPC, hotărâri judecătorești.

 

evenimente