GREDEN

Jean Monnet Chair

„Green Deal and European Negotiations”

Professor Dr. Melania-Gabriela Ciot

Co-funded by the European Union

Catedra Jean Monnet

„Green Deal and European Negotiations”

Prof. univ. dr. habil. Melania-Gabriela Ciot

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Vă urăm bun venit pe pagina web a proiectului „Green Deal and European Negotiations”/Pactul Verde European și Negocierile Europene (GREDEN), o inițiativă cofinanțată de Uniunea Europeană, dedicată abordării provocărilor generate de schimbările climatice. Eforturile noastre se concentrează pe regândirea paradigmelor educaționale la intersecția dintre Pactul Verde European și negocierile europene.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor despre Pactul Verde European pentru cetățenii europeni, în special pentru tinerii aflați în formare inițială sau continuă (nivele de licență, masterat și doctorat). Acest demers își propune să le furnizeze cunoștințele și să le dezvolte abilitățile de negociere, necesare pentru o tranziție reușită pe piața muncii, extrem de dinamică astăzi. Pentru a spori accesibilitatea cursurilor, acestea vor fi susținute în limbile engleză și română, în format hibrid.

Impactul proiectului va depăși sfera didactică. Prin intermediul unor serii de evenimente, inclusiv mese rotunde și conferințe internaționale, vom facilia transferul de cunoștințe și vom contribui la dezvoltarea unei viziuni complexe asupra afacerilor europene. Angajamentul nostru de a amplifica obiectivul UE de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, se reflectă în publicarea și diseminarea, către publicul larg, a rezultatelor conferințelor, articolelor științifice și a unui ghid privind implementarea politicilor Pactului Verde European.

Diseminarea cunoștințelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, instituirea unei rețele de experți în acest domeniu și promovarea colaborării între diverși actori, inclusiv funcționari publici, ONG-uri și reprezentanți ai comunității de afaceri la nivel național și local, care împărtășesc un interes pentru implementarea politicilor verzi ale Pactului Verde European, va servi ca model de bună practică. Pentru Statele Membre din Europa de Est, acest proiect reprezintă o oportunitate deosebită, care va deschide porțile către o înțelegere mai profundă a afacerilor europene, consolidând, totodată, capacitatea de inovare a Uniunii Europene și generând efecte benefice în regiune. Prin oferirea unui exemplu de excelență și bune practici, Universitatea noastră va îndeplini un rol de catalizator, contribuind la apropierea Uniunii Europene de cetățenii săi.

We extend a warm welcome to the Green Deal and European Negotiations Project’s website (GREDEN), an initiative co-funded by the European Union, dedicated to addressing the pressing challenges posed by climate change. Our endeavour is focused on redesigning educational paradigms at the nexus of the European Green Deal and European Negotiations.

The project’s objective is to enhance the understanding of the European Green Deal (EGD) among European citizens, with a particular focus on young individuals engaged in either their initial or ongoing education (Bachelor, Master, and PhD levels). This effort aims to provide them with valuable negotiation skills and competencies that are essential for a seamless transition into the workforce in our rapidly evolving society. With our courses, we ensure that our curriculum is accessible to a diverse audience, both nationally and internationally.

The impact goes beyond the didactic sphere. Through a series of events, including roundtable debates and international conferences, we facilitate knowledge transfer and promote a holistic understanding of EU affairs. Additionally, our commitment to amplifying the EU’s goal of becoming the world’s first climate-neutral continent is evident through the publication and dissemination of conference proceedings, scientific articles, and a comprehensive guide for implementing European Green Deal policies.

Disseminating knowledge about the fight against climate change, establishing a network of experts in this domain, and fostering collaboration among various stakeholders, including civil servants, NGOs, and representatives of both the national and local business communities who share an interest in the implementation of the green policies of the European Green Deal (EGD), will serve as an exemplary model. For Eastern Member States of the EU, this project represents a wonderful opportunity, opening the doors to a deeper understanding of EU affairs, enhancing the EU’s innovation capacity, and creating a ripple effect in the region. The project achieves this by establishing a model of best practices in which the university plays a pivotal role as a catalyst, fostering collaboration among diverse social actors and strengthening the connection between the EU and its citizens.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the ranting authority, i.e. the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

evenimente