Anunţuri importante pentru studenţi

COORDONATORI SPECIALIZARI SI TUTORI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
ANUNT - 2019 - Schimbari de limbi straine
ANUNT - 2019 - Schimbari de Grupe
Anunt Inversare Cursuri 2019-2020
Anunt Discipline Optionale care se_fac 2019-2020
LICENTA - Liste Propuneri glisare pe locurile bugetate, an universitar 2019-2020

 

Listele pot fi contestate prin cereri depuse la Secretariatul FSE  sau se pot trimite în format scanat și semnat la una din următoarele adrese:

 • pentru specializările RISEro (anul 1) și RISEge (anii 1, 2) – dna Monica Chifor (monica.gherman@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEro, zi, (anul 2), – dna Dorina Luca (dorina.luca@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEen (anii 1, 2), AE (anii 1, 2), Management (anii 1, 2) – dra Ramona Friedmann (ramona.friedmann@ubbcluj.ro);
 • pentru nivel master, toate specializările, anul I de studiu – dna Anamaria Bicaş (anamaria.bicas@ubbcluj.ro).

Termen limită: 9-10 septembrie 2019

LICENTA - Liste Propuneri Exmatriculare sfarsit an universitar 2018-2019

 

Listele pot fi contestate prin cereri depuse la Secretariatul FSE  sau se pot trimite în format scanat și semnat la una din următoarele adrese:

 • pentru specializările RISEro (anii 1 şi 3) și RISEge (anii 1, 2, 3) – dna Monica Chifor (monica.gherman@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEro, zi, (anul 2), RISEro, ID, (anii 1, 2, 3) – dna Dorina Luca (dorina.luca@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEen (anii 1, 2, 3), AE (anii 1, 2 şi 3), Management (anii 1, 2, 3) – dra Ramona Friedmann (ramona.friedmann@ubbcluj.ro);
 • pentru nivel master, toate specializările, anii I şi II de studiu – dna Anamaria Bicaş (anamaria.bicas@ubbcluj.ro).

 

Termen limită: 9-10 septembrie 2019

MASTER - Liste Propuneri glisare pe locurile bugetate, an universitar 2019-2020

Listele pot fi contestate prin cereri depuse la Secretariatul FSE sau se pot trimite în format scanat și semnat la  următoarea adresa:

 • pentru nivel master, toate specializările, anul I de studiu – dna Anamaria Bicaş (anamaria.bicas@ubbcluj.ro).

Termen limită: 9-10 septembrie 2019

MASTER - Liste Propuneri Exmatriculare sfarsit an universitar 2018-2019

Listele pot fi contestate prin cereri depuse la Secretariatul FSE  sau se pot trimite în format scanat și semnat la următoarea adresa:

 • pentru nivel master, toate specializările, anii I şi II de studiu – dna Anamaria Bicaş (anamariabicas@ubbcluj.ro).

 

Termen limită: 9-10 septembrie 2019

Posibili exmatriculati din prelungiti, reinmatriculati, intrerupti - 2019
ANUNT_GENERAL_Intreruperi_Reluari-studii_Prelungiri_Exmatriculari_Reinmatriculari_Glisari_2019-2020

ANUNT_GENERAL_Intreruperi_Reluari_studii_Prelungiri_Exmatriculari_Reinmatriculari_Glisari_2019-2020

În perspectiva clarificării înscrierilor în anul universitar 2019/2020, studenții Facultății de Studii Europene care se află într-una din situațiile de mai jos sunt rugați să își clarifice statutul potrivit procedurilor și în termenele indicate mai jos:

1.Exmatriculare

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenţii care la finele unui an universitar nu au acumulat un număr minim de 30 de credite din cele stabilite prin planul de învăţământ al programului și anului de studiu în care sunt înmatriculați sau au taxe restante și/sau penalități pentru neachitarea taxelor vor fi exmatriculaţi. Listele cu studenți propuși spre exmatriculare vor fi postate pe pagina web a Facultății de Studii Europene în data de 6 septembrie a.c.

Studenții care doresc să conteste înscrierea lor în lista de studenți propuși pentru exmatriculare au obligația de a depune o cerere argumentată până marți, 10 septembrie a.c. În caz contrar, începând cu data de 13 septembrie a.c., Facultatea de Studii Europene va declanșa oficial procedura de exmatriculare.

 

2. Reînmatriculare

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții care au fost exmatriculați au dreptul să se reînmatriculeze în acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la cerere, cu acordul Consiliului Facultăţii, în regim „cu taxă”. Excepţie de la această regulă fac studenții exmatriculaţi din anul I care nu se mai pot reînmatricula în aceste condiții.

În perioada 2 – 13 septembrie 2019, studenții aflați în această situație au obligația depunerii unei cereri de reînmatriculare și a dovezii achitării următoarelor taxe:

 • taxei de reînmatriculare;
 • primei rate a taxei de şcolarizare aferentă anului universitar în care se realizează reînmatricularea;
 • eventualelor debite din anul precedent.

 

3. Întreruperea studiilor

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții care au urmat cel puţin 2 semestre și au acumulat un număr minim de 30 de credite pot să își întrerupă studiile în condițiile în care se află într-una din situațiile stabilite prin Regulamentul de credite al UBB. Întreruperea studiilor se poate acorda pe o perioadă de maximum 2 ani pe toată durata şcolarizării.

Studenții care intenționează să beneficieze de această prevedere au obligația depunerii unei cereri de întrerupere a studiilor și a documentelor justificative aferente în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

4. Reluarea studiilor

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții care au beneficiat de aprobare pentru întreruperea studiilor trebuie să se reînscrie la încheierea acestei perioade. Nedepunerea cererii de reluare a studiilor duce la exmatriculare.

Studenții care au întrerupt studiile au obligația depunerii unei cereri de reluare a studiilor în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

5. Prelungirea studiilor

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții care la finalul studiilor nu au reușit să obţină toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, dar au cel puțin 30 de credite în anul terminal, pot solicita prelungirea studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ al promoției cu care își vor încheia studiile.

Studenții aflați în această situație au obligația depunerii unei cereri de reînmatriculare în prelungire de studii și a dovezii achitării taxelor menționate la Punctul 2 în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

6. Transferul în cadrul Facultății de Studii Europene la forma de învățământ la distanță

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții înmatriculați la Facultatea de Studii Europene, la nivel licență, la forma de învățământ cu frecvență, la specializarea Relații internaționale și studii europene pot să se transfere în cadrul Facultății la specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, la forma de învăţământ la distanţă.

În acest sens, studenții au obligația depunerii unei cereri de transfer la specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, forma de învăţământ la distanţă în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

7. Mobilităţi (transferuri) definitive:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă (transfer) studenţii de la universităţile din Consorţiul Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara).

Studenții au obligația depunerii unei cereri de mobilitate definitivă (transfer) la Facultatea de Studii Europene în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

8. Glisarea pe locurile bugetate

Potrivit regulamentelor în vigoare, studenții înmatriculați pe locuri cu taxă pot glisa pe locuri bugetate în condițiile stabilite prin procedura aprobată de Senatul UBB privind accederea, pe parcursul studiilor, la finanţarea de la bugetul statului, a studenţilor admişi în regim cu taxă. Listele cu studenți propuși spre glisare vor fi postate pe pagina web a Facultății de Studii Europene în data de 6 septembrie a.c.

Studenții aflați în această situație au obligația de a urmări anunțurile cu privire la glisare și să își clarifice situația prin depunerea actelor necesare în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

9. Păstrarea locului bugetat

Studenții cu situație socială dificilă pot solicita păstrarea locului bugetat.

Studenții aflați în această situație au obligația depunerii unei cereri pentru păstrarea locului bugetat în perioada 2 – 13 septembrie 2019.

 

Pentru oricare din situațiile menționate mai sus, cererile se vor depune la Secretariatul FSE (program de lucru L-V, 09.00-12.00) sau se vor trimite prin e-mail la una din următoarele adrese:

 • pentru specializările RISEro (anii 1 şi 3) și RISEge (anii 1, 2, 3) – dna Monica Chifor (monica.gherman@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEro, zi, (anul 2), RISEro, ID, (anii 1, 2, 3) – dna Dorina Luca (dorina.luca@ubbcluj.ro);
 • pentru specializările RISEen (anii 1, 2, 3), AE (anii 1, 2 şi 3), Management (anii 1, 2, 3) – dra Ramona Friedmann (ramona.friedmann@ubbcluj.ro);
 • pentru nivel master, toate specializările, anii I şi II de studiu – dna Anamaria Bicaş (anamaria.bicas@ubbcluj.ro).

Modelele de cereri pentru oricare din situațiile menționate mai sus pot fi descărcate de la adresa: http://euro.ubbcluj.ro/studenti/documente-pentru-studenti/.

Potrivit Regulamentului privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019, în anul universitar 2019-2020 se aplică următoarele taxe:

  • taxa de reînmatriculare – 300 de lei;
  • taxa de școlarizare – 2800 lei/an la nivel licenţă și 3000 lei/an la nivel master.

În funcție de anul de studiu în care au fost înmatriculați studenții în anul univ. 2018/19.

ANUNŢ PRIVIND COMPLETAREA CONTRACTELOR DE STUDII ON-LINE îN APLICAŢIA ACADEMIC INFO PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Studenţii din anul II şi III licenţă şi anului II master, 2019-2020, vor completa/modifica contractul de studiu în perioada 01.09.2019 – 30.09.2019.

evenimente