Guvernanță Europeană

Postat în Oferta de studii master
Informații generalePrezentareCARIEREADMITERECurriculumInternshipEchipaAlumniBroșura

Limba de predare: lb. română

Domeniul de studiu: Relații internaționale și studii europene

Forma de invățământ: cu frecvență

Durata studiilor: 4 semestre

Număr de credite necesare pentru obtinerea diplomei de master:

120 credite pentru disciplinele studiate și
10 credite pentru examenul de susținere a lucrării de disertație

Număr de locuri bugetate: 14

Număr de locuri cu taxă: 36

Taxa de scolarizare: 3000 ron/an, plătibili în 4 (patru) tranșe

Coordonatorul specializării: Conf. dr. Georgiana CICEO

E-mail: georgiana[at]ubbcluj.ro sau gciceo[at]yahoo.com
Telefon: 0264 405300, int. 5946

Compatibilitatea cu alte programe masterale:

University of Exeter, Faculty of Humanities and Social Sciences
Cardiff University, Cardiff School of European Studies
New Bulgarian University, Jean Monnet Center of European Politics
University of Bristol, Faculty of Social Sciences and Law
London School of Economics and Political Science
Tallinn University
Utrecht University

Parteneriate instituționale:

Parteneriate internaționale:

Misiune și obiective:

 • oferirea de instrumente analitice pentru analiza problemelor cu care se confruntă sistemul politic, administrativ și economic al Uniunii Europene
 • pregătire pentru aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul guvernanței europene
 • instruire pentru a transforma rezultatele analizelor efectuate în recomandări pertinente
 • dezvoltarea aptitudinilor de prezentare în scris și oral a analizelor și recomandărilor
 • stimularea receptivității față de diferențele culturale și instituționale care se manifestă la nivelul Uniunii Europene
 • pregătire prin internship în vederea acomodării la experiența ocupării unui post într-o organizație care se implică direct în problemele guvernaței europene sau este expusă efectelor acesteia

Avantaje:

 • primul pas spre o carieră în instituţii europene, diplomaţie sau cercetare
 • un curriculum echilibrat între domeniile ştiinţelor politice, administrative şi economice
 • o viziune integrată asupra politicilor publice europene şi naţionale
 • pregătire pentru managementul proiectelor internaționale și europene
 • curs de formare ca manager de proiect (GRATUIT în cazul preînscrierii online)
 • cinci săptămâni de internship
 • 19 de locuri finațate de la buget
 • burse Erasmus la 60 de universități partenere

Potențiali beneficiari:

Absolvenți de studii universitare nivel licență în domeniile:

 • relații internaționale și studii europene
 • administrație europeană
 • științe politice și administrative
 • drept
 • economie
 • litere
 • sociologie
 • istorie

interesați de oportunitățile de carieră oferite

Diplome și calificări dobândite:

 • Diplomă de Master, emisă de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România
 • Opțional: Certificat de formare profesională ca manager de proiect (cod COR 242101, acreditat ANC)

Oportunități de carieră:

 • diplomaţie şi afaceri externe
 • instituţii şi agenţii ale Uniunii Europene
 • organizaţii internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale
 • administraţia naţională, regională sau locală
 • cercetare
 • companii multinaţionale
 • firme de consultanţă

Modul de desfăşurare a admiterii:

Interviu de carieră, cu o pondere de 100% din nota finală

OBSERVAȚII:

 1. Cu ocazia interviului, studenții sunt rugați să prezinte Comisiei un CV și o scrisoare de motivație.
 2. Interviul se va încheia cu o discuție cu privire la disponibilitatea candidatului de a se implica în activităţile specifice masteratului (conferințe, mese rotunde, dezbateri, proiecte individuale şi de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii aplicate etc.).


Pe parcursul interviului de carieră, se va acorda atenție:

 • principalelor realizări obținute de candidat până în prezent în pregătirea sa;
 • experienţei relevante pentru domeniul masteratului (educaţională şi/sau practică) acumulată de candidat;
 • contribuţiei masteratului la atingerea obiectivelor profesionale, personale şi sociale pe termen scurt, mediu şi lung ale candidatului.

Criterii generale de evaluare a candidaților:

 • compatibilitatea dintre obiectivele profesionale și misiunea și obiectivele programului masteral;
 • abilitățile de comunicare;
 • capacitatea de lucru în echipă;
 • experiența în instituții guvernamentale și non-guvernamentale (unde este cazul);
 • experiența în analiza și evaluarea problemelor de politici publice (cursuri, seminarii, lucrare de licență, articole în presă sau literatura de specialitate, elaborarea de documente specifice etc.);
 • motivația pentru implicarea în identificarea și rezolvarea unor probleme de politici publice la nivelul comunității;
 • creativitatea și spiritul de inițiativă;
 • cunoașterea de limbi de circulație internațională.

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

 • Teoria și practica politicilor publice
  • Analiza şi evaluarea politicilor publice
  • Managementul procesului decizional în politica externă
  • Politici sociale şi programe sociale în UE
  • Fundamentele juridice ale pieței unice
  • Finanțele și bugetul UE. Negocierea bugetului UE
  • Piaţa unică şi economii emergente în UE
 • Guvernanța europeană din perspectivă globală
  • Vecinătatea estică a Uniunii Europene: politici, tensiuni, dileme
  • UE în economia globală
  • Guvernanţă globală: actori, politici, instrumente de acţiune
  • Instituţii şi politici comparate în Europa şi America de Nord (opțional)
  • Internaţionalizarea conflictelor etnice şi religioase (opțional)
 • Dezvoltarea carierei
  • Cariere în instituții europene
  • Tehnici de comunicare
  • Dezvoltare profesională şi program aplicativ de training (modular, 5 săptămâni)
  • Modele de bune practici
  • Etică organizațională (opțional)
  • Comportamant organizaţional (opțional)
 • Competențe complementare
  • Negocieri europene avansate
  • Lobby şi grupuri de interese
 • Management de proiect
  • Managementul ciclului de proiect
  • Legislația programelor și proiectelor europene

Extracurricular: Curs de formare ca manager de proiect (GRATUIT, în limita locurilor disponibile, în cazul preînscrierii online)

 

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.

In semestrul al IV-lea, în cadrul disciplinei Dezvoltare profesională şi program aplicativ de training, studenții vor participa la un program aplicativ de practică (internship).

Facultatea de Studii Europene are negociate cu instituții de profil (organizații private și publice) parteneriate de practică, care includ opțiuni de recrutare.

Programul aplicativ de training se va realiza modular pe o perioadă de 5 săptămâni.

Studenții vor beneficia de un tutore de practică, din cadrul instituției în care își vor realiza programul aplicativ de training.

Supervizorul de practică (cadru didactic al Facultății de Studii Europene) va urmări activitatea studenților prin vizite de monitorizare și va aprecia rezultatele acestui internship împreună cu tutorele de practică, prin analiza conținutului portofoliului de practică, respectiv prin evaluarea masteranzilor în cadrul colocviului de practică prin care se va încheia această activitate.

Responsabil: lect. dr. Horațiu DAN (dan.horatiu.sorin[at]gmail.com)

 • prof. dr. Nicolae PĂUN, decan, Facultatea de Studii Europene; expert proiecte educaționale și de cercetare, proiecte Erasmus Plus
 • prof. dr. Vasile PUȘCAȘ, fost ministru al Integrării Europene și negociator-șef al României cu Uniunea Europeană, expert proiecte internaționale de cercetare
 • conf. dr. Georgiana CICEO, pro-decan, Facultatea de Studii Europene; expert politici publice
 • conf. dr. Florin DUMA, expert planuri de afaceri și finanțe publice; expert monitorizare proiecte
 • conf. dr. Valentin NAUMESCU, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și consul general al României la Toronto, expert în probleme de politică externă și diplomație
 • conf. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA, director Departament Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene; expert în management public și managementul resurselor umane
 • conf. dr. Adrian CORPĂDEAN, prodecan, Facultatea de Studii Europene; manager de proiect; director Centrul de Proiecte al FSE
 • lect. dr. Miruna BALOSIN, expert în lobby și advocacy
 • lect. dr. Horațiu DAN, expert proiecte ale societății civile, proiecte culturale, relația cu mediul de afaceri
 • lect. dr. Delia FLANJA, expert comunicare multilingvă, comunicare în afaceri
 • conf. dr. Laura HERȚA, director Departament Relații Internaționale și Studii Germane, Facultatea de Studii Europene; expert analiza relațiilor internaționale
 • lect. dr. Paula MUREȘAN, expert implementare proiecte, bune practici la locul de muncă
 • lect. dr. Mihaela OPRESCU, expert legislația pieței unice și a proiectelor europene
 • lect. dr. Diana REIANU, membru al Senatului Universității Babeș-Bolyai, expert politici sociale și management universitar
 • dr. Andrei RĂDULESCU, Economist Banca Transilvania, expert previziuni economice, finanțări
 • Cătălin PAH, ambasador de cariere al UE, expert dezvoltare cariere

emoke-peter-poza1

Pe parcursul studiilor universitare, am devenit tot mai interesată şi fascinată de domeniul diplomaţiei, al politicii externe, de domeniul dezvoltării şi cooperări internaţionale. Mi-am ales masteratul de Guvernanţă Europeană, deoarece am dorit să mă pregătesc atât intelectual, cât şi profesional pentru o carieră în relaţii externe. Consider că acest masterat îmi dă posibilitatea să înţeleg mai profund problemele actuale ale României, să cunosc noi modalităţi prin care să pot cotribui la dezvoltarea ţării, astfel încât România să devină un actor mai puternic în sfera politicii externe.

Pe lângă cunoştinţele teoretice însuşite la cursurile masterale, am avut ocazia de a dobândi şi competenţe practice. În urma căştigării concursului pentru burse private „European Legislation for Businesses”, organizat de Facultatea de Studii Europene pentru studenţii masteranzi, am acum posibilitatea să lucrez în acest domeniu la Institutul de Cercetări Europene.

Emoke PETER, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2013-2015

Catalin_PAHMasteratul de Guvernanță Europeană reprezintă unul din cele mai competitive programe academice care pot fi urmate de studenții dornici să contribuie la evoluția și reforma Uniunii Europene. Unicitatea programului academic este dată atât de curricula propusă cât și de posibilitatea de a alege o serie de opționale relevante care își propun să pregătească masteranzii pentru ocuparea unui loc de muncă în instituțiile europene.

Studenții masteratului de Guvernanță Europeană se vor putea baza pe o vastă rețea de contacte în instituțiile europene, administrațiile naționale, organizațiile internaționale, universitățile europene și cercurile profesionale.

Flavian-Catalin PAH, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2012-2014

alexandra-manea-poza

Programul de masterat Guvenanță europeană îmbină într-un mod constructiv realitatea europeană, precum și calitatea și eficiența unei gândiri structurate, bine argumentate. […] Nu putem nega faptul că UE este o structură într-o continuă dezvoltare, iar România, ca stat membru al acesteia, își conduce activitățile și politicile în concordanță cu politicile europene. A fi student în cadrul acestui masterat nu presupune doar a acumula cunoștințe cu privire la o structură deja existentă. Masteratul de Guvernanță europeană înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă dezvoltare și leadership. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de lideri. În cadrul acestui masterat, leadership-ul nu rămâne doar la stadiul de concept. Oportunitatea de a învăța de la profesori de elită, cultivă în tinerii studenți dorința de a participa activ la dezbaterile organizate în cadrul seminariilor. Într-o concurență acerbă și cu dorința de a-și face auzită vocea, studenții acestui materat experimentează în mod concret atmosfera de lucru din cadrul instituțiilor europene. Metodele inovative de predare reușesc cu succes să descopere / dezvolte liderul din fiecare.

Alexandra MANEA, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2011-2013

oana_birlea_GE Masteratul de Guvernanță Europeană mi-a oferit posibilitatea să cunosc și să înțeleg contextul european într-o varietate de dimensiuni, de la social la politic, economic sau juridic. Înainte să urmez cursurile acestui masterat nu rezonam cu problemele apărute în plan politic și eram un simplu observator pasiv al desfășurării evenimentelor fără să înțeleg esența acestora. Acest program, prin modul de desfășurare al cursurilor și implicarea profesorilor, constituie cadrul propice de inițiere al masteranzilor în realitățile europene și dezvoltă capacitățile analitice ale masteranzilor. Problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană în contextul globalizării sau poziția adoptată de statele membre în abordarea strategiilor de dezvoltare reprezintă doar câteva dintre subiectele tratate în cadrul masteratului de guvernanță europeană.

Consider că pentru o viitoare carieră în instituțiile europene este deosebit de important să cunoaștem structurile și organismele de funcționare ale U.E. pentru a avea o bază solidă pe care să putem clădi, iar tocmai acest lucru îl oferă programul de masterat Guvernanță Europeană .

Oana-Maria Bîrlea, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2014-2016

Maria-Adriana OlteanProgramul masteral de Guvernanță Europeană m-a ajutat să îmi aprofundez și nuanțez cunoștințele acumulate pe timpul facultății, cu privire la politicile naționale și europene, anterior urmând cursurile secției de ”Relații Internaționale și Studii Europene”. Astfel, materiile studiate m-au ajutat să înțeleg, într-un mod mult mai subtil, specificul funcționării instituțiilor europene, interdependențele acestora și, de asemenea, mi-a oferit oportunitatea de a mă informa cu privire la pașii ce trebuiesc urmați pentru a îmbrățișa o carieră într-un astfel de domeniu. În această perioadă, în cadrul activităților practice desfășurate, a mobilităților de studiu oferite, precum și cu sprijinul valorosului corp profesoral implicat în acest masterat, am avut ocazia să relaționez cu diverse persoane care își desfășoară activitatea în domeniul guvernanței europene, demers prin care cunoștințele teoretice acumulate au dobândit valențe practice.

Maria Adriana Oltean, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2014-2016

raoul_floreaPentru cei interesaţi în dezvoltarea unei cariere în instituţiile europene, urmarea masterat-ului Guvernanţă Europeană din cadrul Universităţii Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca, constituie cea mai oportună alegere. Structura materiilor, modul de abordare teoretic şi practic a problematicilor abordate în cadrul acestora asigură aprofundarea şi inţelegerea legilor şi mecanismelor care stau la baza funcţionării Uniunii Europene. Teme de importanţă majoră cum sunt: negocierea acordurilor comerciale şi cooperarea în domeniile vitale ca energia, sănătatea, condiţiile climatice şi aspecte de mediu, politica europeană de vecinătate, de securitate şi apărare comună, combaterea terorismului şi sprijinul reciproc precum şi promovarea drepturilor omului şi a democraţiei în Europa, sunt tratate cu înalt profesionalism de către cadrele universitare. Toate acestea constituie argumentele care susţin promovarea masterului Guvernanţă Europeană şi asigură o dezvoltare personală de specialitate de înaltă ţinută academică.

Raoul-Christian Florea, Masteratul de Guvernanță europeană, promoția 2014-2016

 

Alina Agafitei GEÎn cadrul masteratului de Guvernanță Europeană am avut ocazia să lucrez cu specialiști din domeniul negocierilor, al politicilor publice și al carierelor în instituții europene. Acest fapt a contribuit la formarea unei vaste palete de oportunități în ceea ce privește o viitoare profesie. Pe parcursul studiilor am observat atât seriozitate, cât și flexibilitate din partea cadrelor didactice, iar implicarea activă a profesorilor în promovarea cunoștințelor în rândul masteranzilor mă determină să recomand această specializare pentru toți cei care își doresc un parcurs european.

Alina Agafiței – student

GE2016_mod


evenimente