Diplomație în Afaceri – în limba română*

Postat în diverse

* sunt valabile pentru Admiterea 2017 sub rezerva autorizării ARACIS şi a publicării în Monitorul Oficial!

DescriereDisciplineOportunități de carieră

Diplomație în afaceri

Despre

Sfera relațiilor internaționale reprezintă unul dintre cele mai dinamice domenii de investigație, influențând o largă serie de procese politice, sociale și economice sau culturale, fiind totodată implicit modelată de către acestea, fapt care conduce la nevoia continuă de adaptare a programelor educaționale dedicate domeniului. Una dintre aceste interacțiuni, probabil cea mai importantă în ziua de azi, se manifestă la nivelul afacerilor internaționale, lărgind astfel semnificativ sfera tradițională a relațiilor internaționale de esență politică, prin includerea unei extinse game de elemente de interferență cu mediul de afaceri, în sensul extins al acestei noțiuni. Astfel, într-o lume caracterizată de globalizare, înțelegerea mecanismelor care stau la baza interacțiunilor și interdependențelor politice, economice și culturale internaționale reprezintă o condiție indispensabilă funcționării eficiente, atât a sectorului public, în primul rând a componentei de reprezentare internațională a acestuia, a celui non-guvernamental, cât și a celui privat. Prin urmare, este evident că participarea cu succes la o piață globalizată, puternic interconectată, care în anul 2015 ajungea, conform statisticilor Organizației Mondiale a Comerțului la 20,75 trilioane de dolari, este hotărâtor determinată de capacitatea de a evalua, raționa si acționa coerent într-un mediu multipolar, în care interesele politice și economice coexistă, creând o vastă rețea de priorități și interese.

Această stare de fapt conduce la o nevoie crescândă de specialiști în relațiile internaționale a căror sferă de competență să includă diplomația în afaceri, permițându-le astfel să opereze eficient într-un climat internațional dinamic, în care fenomenele economice sunt condiționate de o multitudine de factori, atât endogeni și exogeni sistemului funcțional al economiei mondiale. Dealtfel, trebuie avută în vedere, la nivel instituțional, o abordare multilaterală care recunoaște rolul fundamental al elementelor economice în identificarea și soluționarea disputelor politice. Mai mult, faptul că statele naționale sunt în competiție pentru a atrage investiții străine, a obține accesul pe piețele externe pentru propriile companii și a-și proteja piețele domestice, adâncindu-și totodată nivelul de cooperare în cadrul instituțiilor internaționale, constituie premisele unor modele complexe de interacțiune și interdependență economică și politică. Ecuației i se adaugă apariția unei vaste serii de actori diplomatici non-guvernamentali pe scena internațională, ceea ce conduce la dezvoltarea unor relații fragmentate  și polivalente, care întăresc nevoia apariției unor programe educaționale de nivel superior, adaptate la realitățile diplomației contemporane care se întrepătrunde astăzi la modul subtil profesionalizat cu mediul de afaceri.

În acest context, calificarea propusă a fi realizată prin această linie de studiu urmărește să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, specifice acestei zone interdisciplinare, conferind astfel viitorilor absolvenți cunoștințele și competențele necesare pentru a putea opera cu succes atât pe scena diplomatică internațională, cât și într-un mediu de afaceri din ce în ce mai complex. Considerăm că realitățile mediului de afaceri internațional contemporan impun României adoptarea unei decizii strategice asupra felului în care trebuie să fie echilibrată tendința globalistă cu nevoia clară de promovare a intereselor naționale pe multiple paliere, de esență politică, economică, socială sau culturală. Formarea de specialiști calificați, perfect compatibili cu cei care reprezintă interesele celor mai dezvoltate state, reprezintă un deziderat căruia sistemul românesc de învățământ superior trebuie să îi răspundă în acești ani.

Discipline obligatorii

Anul I

Anul II

Anul III

Discipline opţionale

Anul II

Anul III

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 • Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;
 • http://www.euro.ubbcluj.ro/alumni/alumni.php

evenimente