Confirmarea locului

 

Dosarul de confirmare trebuie sa cuprindă:

  1. certificat de naştere – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
  2. certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original sau copie legalizată (se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
  3. copie xerox buletin sau carte de identitate
  4. diploma de licenţă / adeverinţă de licenţă in original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul). Candidaţii cărora nu le figurează pe diploma/adeverinţa de licenţă media de absolvire a anilor de facultate sunt obligaţi să depună la dosar şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă care să ateste această medie.
  5. diploma de bacalaureat – original (pentru cei admişi pe locurile bugetate) sau copie legalizată (pentru cei admişi pe locurile cu taxă – se poate legaliza pe loc, pentru uz intern, dacă se prezintă originalul)
  6. două fotografii tip buletin
  7. adeverinţă medicală tip (în original)
  8. copie certificat de competenţă lingvistică
  9. dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la forma de învăţământ “cu taxa”). Prima rată este în cuantum de 750 RON. Aceasta se poate achita la casieria facultăţii sau prin mandat poştal / ordin de plata in contul IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849, cu specificarea “Taxa şcolarizare pentru Nume, prenume, master, an I “.
  10. dosar plic

 

evenimente