Confirmarea locului

La confirmarea locului, candidatul admis în învatamântul universitar va depune un dosar cu urmatoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă (în original, în cazul celor admişi pe locurile bugetate; pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă se acceptă copie certificată conform cu originalul),
 2. Foia matricolă (în original, în cazul celor admişi pe locurile bugetate; pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă se acceptă copie certificată conform cu originalul)
 3. Certificatul de naştere(în original şi în copie pentru a fi certificată conform cu originalul),
 4. Adeverinţă medicalătip (în original),
 5. Două fotografii tip ¾ cm., cu numele candidatului scris pe verso,
 6. Dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare(pentru candidaţii admişi la forma de învăţământ “cu taxă”). Prima rată este în cuantum de 700 RON. Aceasta se poate achita la casieria facultăţii sau prin mandat poştal/ordin de plată în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu specificarea “Taxă şcolarizare pentru Nume, prenume, sectie, an I “,
 7. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licentiaţi/absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare,
 8. Adeverinţa (în original)din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
 9. Copie xerox după cartea de identitatesau buletinul de identitate,
 10. Declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor personale ale studentilor
 11. Dosar plic.

 

Atentie:

 • Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se va face de către persoanele desemnate din cadrul Facultăţii de Studii Europene. În acest sens, în vederea certificării, candidatul va trebui să prezinte documentul în original, urmând ca certificarea conformităţii cu originalul să se realizeze de către persoana desemnată din cadrul facultăţii, în prezenţa candidatului, căruia ulterior i se restituie documentul în original.
 • Conform deciziei Consiliului Facultatii de Studii Europene, nu se vor organiza programe de licenţă acolo unde numărul de studenţi care şi-au confirmat locul este mai mic de 20, pentru programele/specializările în limba română, respectiv 15 studenţi pentru programele/specializările în limbă străină. Astfel, candidaţii care îşi vor confirma locul la programe de licenţă care nu se vor organiza în anul universitar 2017-2018 vor fi redistribuiţi la alte programe de licenţă ale facultăţii, conform opţiunii personale.
 • Conform Regulamentului de Admitere al Universitătii Babes-Bolyai, studentii înmatriculati în sistemul de învătământ de stat au dreptul de a beneficia de un loc bugetat câte o singură dată, în fiecare dintre cei trei ani de studiu. Prin urmare, candidatii pentru un loc bugetat în anul I au obligatia de a declara dacă au mai beneficiat în anul I de studiu de un loc bugetat în sistemul de învătământ superior de stat!
 • Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular (conform art. 10 UBB) în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală

evenimente